Skip to content

Document Header

Активности локалне канцеларије за младе

(Стандарди рада локалних КЗМ и компетенције локалних координатора)

 

Овај одељак дефинише улогу и одговорности локалне КЗМ и локалног координатора у процесу спровођења ЛАПа, односно активности које треба да реализује, и то су:

 

 1. Активности за које је дирекно задужена КЗМ у оквиру ЛАПа (у Одељку 6.2)
 2. Активности које имају за циљ праћење спровођења ЛАПа (Одељак 9 – ревизија ЛАПа)
 3. Активности које проистичу из примене Стандарда рада локалне КЗМ[1]

 

У даљем тексту биће укратко презентоване основе Стандарда рада локалне КЗМ, као део препорука Министарства омладине и спорта у циљу унапређења рада локалних Канцеларија за младе.

Активности за примену стандарда креира локални координатор, а у складу са локалним приликама и задатим индикаторима[2].

Такође, реализација ових активности ће дугорочно обезбедити постизање другог стратешког циља овог ЛАПа – Успостављање функционалног и ефикасног институционалног оквира за бављење омладинском политиком на територији општине Врњачка Бања.

 

 • Стандарди рада локалних канцеларија за младе и компетенција локалних координатора

Стандарди рада локалних канцеларија за младе дефинишу квалитет који је неопходно постићи у раду канцеларија за младе, како би локалне КЗМ успешно деловале у оквиру својих (различитих) локалних могућности. Да  би се обезбедио успешан рад локалних канцеларија за младе неопходно је испуњење следећа 4 стандарда:

(1)  добро управљање КЗМ,

(2)  активно партнерство са субјектима омладинске политике,

(3) висока партиципација младих у локалној омладинској политици и

(4) инклузиван концепт рада.

Минимум испуњења стандарда – Стандарди рада локалних канцеларија за младе узимају у обзир различитост општина и дефинисањем посебне категорије –  Минимум испуњења стандарда, препоручује се обим активности чија реализација обезбеђује минимално испуњење стандарда. Како се Минимум испуњења стандарда првенствено ослања на различите капацитете локалних средина, у одређивању тог минимума локалне КЗМ подељене су у 3 категорије. Категоризација је спроведена у складу са бројем становника, јер је установљено да број становника условљава и обим и структуру успостављених државних институција, односно оних који се баве младима (без залажења у проблематику успешног рада тих институција). У складу са категоријом, дефинисан је обим активности.

[1] Према приручнику – ”примена националне стратеије за младе на локалном нивоу – Стандарди рада локалних канцеларија за младе и компетенције локалних координатора”

[2] Према приручнику – ”Примена стандарди рада локалних канцеларије за младе и компетенције локалних координатора”

СТАНДАРД 1 – ДОБРО УПРАВЉАЊЕ КЗМ-ом
ЦИЉ

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ИНДИКАТОРИ

 

Минимум остварености стандарда на годишњем нивоу
ЈЛС од 25.000 до 80.000 становника
КЗМ на транспарентан начин ради на припреми и спровођењу омладинских активности; постојећи ресурси (људски, технички, материјални) користе се на ефикасан и одговоран начин, а одлуке су утемељене на утврђеним потребама младих у датој средини; усаглашен (координисан) рад осталих институција (или субјеката) омладинске политике на локалу као што су Савет за младе, Омладински клуб (ОК) 1.Број запослених у КЗМ/ОК 2
2.Број сарадника/сарадница у КЗМ/ОК 7
3.Висина обезбеђеног локалног буџета за имплементацију ЛАП-а и рад КЗМ/ОК 0,2% ЈЛС буџета
4.Висина остварених средстава из  екстерних извора финансирања 50% у односу на средства одобрена од стране ЈЛС

(0,1% ЈЛС буџета)

5.Број одобрених пројеката у којима је ЈЛС/КЗМ носилац апликације, а финансираних из екстерних извора финансирања (сви извори финансирања изузев општинског буџета) 3
6.Број одобрених пројеката у којима је ЈЛС/КЗМ партнер на пројекту, а финансираних из екстерних извора финансирања (сви извори финансирања изузев општинског буџета) 2
7.Број медијских презентација на локалним/регионалним медијима (ТВ, радио, новине) 10
8.Постоји/не постоји систематизација запослених и утврђене процедуре за ангажовање и праћење рада сарадника Да
9.Постоји/не постоји одлука о обезебеђеном простору и покривености материјалних трошкова за КЗМ/ОК Да
10.Постоји/не постоји буџетска линија која се односи на рад КЗМ или на спровођење ЛАП-а Да
11.Спроведено/није спроведено мапирање локалних ресурса и припремљена анализа Да
12.Постоји/не постоји годишњи план рада Да
13.Развијен/није развијен систем праћења рада ОК Да
14.Развијен/није развијен систем праћења и  самовредновања квалитета рада Да
СТАНДАРД 2 –  АКТИВНО ПАРТНЕРСТВО СУБЈЕКАТА ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ У РАЗВОЈУ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ И СПРОВОЂЕЊУ ОМЛАДИНСКИМ АКТИВНОСТИ,  КАО И У РАЗВОЈУ И СПРОВОЂЕЊУ ЛОКАЛНИХ ПОЛИТИКА КОЈЕ СЕ ТИЧУ МЛАДИХ
ЦИЉ

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ИНДИКАТОРИ

 

Минимум остварености стандарда на годишњем нивоу
ЈЛС од 25.000 до 80.000 становника
КЗМ имају формиране стратешке савезе са организацијама из приватног, јавног и непрофитног сектора, у циљу стварања  услова за подршку младима у организовању, друштвеном деловању, развоју и остваривању потенцијала на личну и друштвену добробит. КЗМ доприносе промоцији омладинског рада и развоју омладинског сектора 1.Број институција и организација са којима је остварено партнерство путем споразума о сарадњи/партнерству 2
2.Број заједнички реализованих активности са представницима локалних институција (школе, ДЗ, ЦСР, НСЗ, МУП…) 4
3. Број заједнички реализованих активности са представницима цивилног сектора (ЦК, удружења младих, удружења за младе) 6
4. Број заједнички реализованих активности са привредним субјектима 2
5. Број  реализованих активности са присуством медија 7
6. Број заједнички реализованих активности са неформалним групама младих 5
7. Број остварених партнерстава са медијима (националним, регионалним, локалним) 2
8. Успостављена/није успостављена база омладинских организација и организација које се баве младима на локалном нивоу Да
9.Постоје активности усмерене на подршку развоју омладинских организација по питањима од значаја за њихов рад Да
10.Број докумената секторских политика које укључују КЗМ у израду стратегија 1
11.Број докумената секторских политика које укључују КЗМ у процес спровођења стратегија 1
12.Број активности реализован у партнерству са другим КЗМ 4
СТАНДАРД 3 –  ВИСОК СТЕПЕН УЧЕШЋА МЛАДИХ У ЛОКАЛНОЈ ОМЛАДИНСКОЈ ПОЛИТИЦИ
ЦИЉ

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ИНДИКАТОРИ

 

Минимум остварености стандарда на годишњем нивоу
ЈЛС од 25.000 до 80.000 становника
КЗМ обезбеђује подстицајно окружење и даје активну подршку младима у реализацији омладинских активности, предузимању иницијативе и њиховом укључивању у процесе  доношења  и спровођења одлука које доприносе личном и друштвеном развоју;

 

млади активно учествују у свим сегментима омладинске политике на локалном нивоу (планирање, спровођење…)

1. Број младих информисаних о активностима КЗМ/ОК 30% од укупне популације младих
2. Број младих који користе активности које спроводи КЗМ/ОК 10% од укупне популације младих
3. Број младих који учествују у креирању структуре и обима активности за младе, а спроводи их КЗМ/ОК, кроз неки од модела комуникације (анкетирање, евалуација постојећих услуга, организовање) 30% младих из одређене циљне групе младих
4. Број младих који директно реализује активности КЗМ/ОК 50% омладинских активности у КЗМ реализују млади
5.  Број реализованих иницијатива и активности  иницираних од стране удружења младих и неформалних група младих 10
6. Број волонтерки и волонтера који су укључени у припрему и реализацију активности коју спроводи КЗМ 40%-60% од укупног броја младих укључених у припрему и реализацију активности коју спроводи локална КЗМ/ОК
7. Број младих који су чланови Савета за младе Минимум 50% од укупног броја чланова Савета за младе
8. Број младих који су учествовали у изради и ревидирању локалних (општинских) докумената 5% од укупне популације младих
9. Број развијених локалних политика које се тичу младих, у којима учествују представници КЗМ/млади 1
10.Доступан буџет и документа/извештај о потрошњи средстава издвојених за младе на локалном нивоу Да
11.Број постојећих сервиса у ЈЛС Да
12.Постоји/не постоји годишњи план рада Да
13.Развијен систем подршке развоју сервиса (волонтерски, инфо) Да
14.Постоји локални савез удружења младих/за младе (кровна организација) у ЈЛС Не
СТАНДАРД 4 – ИНКЛУЗИВНА ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА
ЦИЉ

 

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ИНДИКАТОРИ

 

Минимум остварености стандарда на годишњем нивоу
ЈЛС од 25.000 до 80.000 становника
Обезбеђено уважавање различитости сваког појединца и  пружање свим младима  без обзира на индивидуалне разлике, једнаких могућности за учешће у свим областима друштвеног живота 1. Број младих из осетљивих група који су информисани о постојећим локалним активностима/услугама намењеним њиховим потребама 30% од укупне популације младих из осетљивих група
2. Број младих из осетљивих група који користе услуге/активности КЗМ/ОК 20% од укупног броја младих који користе услуге КЗМ
3. Број младих из осетљивих група који су укључени у процес планирања активности локалне КЗМ/ОК 5 % од укупне популације младих из осетљивих група
4. Број младих из осетљивих група који су укључени у реализацију активности које спроводи КЗМ/ОК 5 % од укупне популације младих из осетљивих група
5. Број активности за сензибилизацију младих за проблеме младих из осетљивих група 3
6. Број активности које су организоване преко КЗМ/ОК за оснаживање младих из осетљивих група 3
7.Број активности инклузивног типа за младе 2
8.  Број  реализованих пројеката у којима је КЗМ партнер са удружењима младих/за младе и институцијама, а који имају за циљ унапређење положаја младих из осетљивих група 2
9. Спроведено/није спроведено истраживање усмеренона  таргетирање рањивих група младих Да
10. Спроведена/нису спроведена истраживања на  одређене теме/ у вези с проблемима појединачних рањивих група младих Да

Компетенције локалних координатора – Координатор канцеларије за младе треба да поседује или да развије  следеће опште компетенције:

 1. Оптимална координација активности локалне КЗМ – (1) Координатор зна и разуме улогу координатора и канцеларије за младе, (2) Координатор креира и спроводи активности намењене младима у складу са делокругом рада КзМ и стратешким документима из области омладинске политике. (3) Координатор зна и разуме улогу различитих иституција које се баве младима на локалном нивоу и активно заговара и иницира и подржава успостављање омладинског клуба, сервиса за младе и друго. (4) Координатор познаје рад локалне управе и поседује знања и компетенције неоходне за рад у локалној управи.

 

 1. Ефикасно управљање расположивим локалним ресурсима – (1) Координатор уме да управља материјалним и техничким ресурсима КЗМа, (2) Координатор има развијене вештине управљања људским ресурсима , (3) Координатор зна да идентификује и да користи алтернативне изворе финансирања

 

 1. Познавање стратешких и законских докумената из области омладинске политике (1) Координатор зна, разуме и примењује у пракси основна национална и локална документа из области омладинске политике ( НСМ,ЗоМ,ЛАП), (2) Координатор поседује основна знања о европским трендовима у области омладинске политике.

 

 1. Писмена, усмена комуникација и дигитална писменост – (1) Координатор има развијене вештине писменог презентовања информација, анализа и идеја, (2) Координатор има развијене вештине усменог презентовања информација, анализа и идеја, (3) Координатор има развијене вештине коришћења информационих технологија, (4) Координатор поседује активно знање енглеског језика

 

 1. Комуникација и интеракција са младима и другим субјектима омладинске политике – (1) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са младима, (2) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са локалним и другим институцијама, организацијама и удружењима која се баве питањима младих, (3) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са медијима, (4) Успешно комуницира, размењује информације и сарађује са другим КЗМ, (5) Координатор зна и примењује вештине преговарања и медијације

 

 1. Планирање у омладинској политици – Координатор је оспособљен за пројектно планирање и исто примењује у пракси.

 

 1. Рад са младима – Координатор поседује знања и вештине потребне за други ниво компетенција омладинског радника/це.

 

 1. Рад са осетљивим групама младих – (1) Координатор је упознат са теоријским и практичним аспектима рада са осетљивим групам младих , (2) Координатор разуме потребе младих из осетљивих група и укључује их у активности КзМ.

 

 1. Координатор познаје основна документа везана за волонтирање и промовише волонтерски рад – Координатор познаје основе волонтеризма.

  Учешће Националне асоцијације у раду локалних КЗМ

  Национална асоцијација локалних канцеларија за младе  је мрежа локалних канцеларија за младе, основана са циљем да осигура квалитет омладинске политике на локалном нивоу, кроз обезбеђивање континуиране, системске и стручне подршке локалним канцеларијама за младе и координаторима КЗМа.

  Иницијатива за формирање Асоцијације је покренута од стране Министарства омладине и спорта, а у циљу унапређења квалитета рада, бољег умрежавања КЗМ-ова и размене искуства на националном и интернационалном нивоу.

  Процес успостављања Асоцијације је резултат двогодишњег заједничког рада координатора КЗМ-ова, као и кључних партнера који обезбеђују стратешку и системску подршку целокупном процесу – Министарство омладине и спорта, Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ и Међународна организација за миграције ИОМ.

  Као додатни аргументи за удруживање канцеларија за младе, формираних при општинским и градским управама у Србији, препознати су кроз следеће индикаторе:

  • неопходност спровођења заједничких активности кроз успостављена партнерства КЗМова и међусобна координација;
  • изградња механизама за осигурање квалитета рада канцеларије услед велике флуктуације координатора;
  • менторски приступ у решавању проблема са којима се суочавају канцеларије;
  • размена искустава и најбоље праксе;
  • подстицање развоја и реализација заједничких (националних, регионалних и локалних) пројеката и др.

  Сви актери у омладинском сектору су свесни неопходности постојања Националне асоцијације локалних канцеларија за младе, чиме би се подстакла даља изградња капацитета, размена знања и искустава и умрежавање, као и званично представљање на националном и међународном нивоу.

  Мотивација за учествовање у стварању Асоцијације је врло висока. При том је евидентан изазов формалног оснивања Асоцијације, коју ће подржати и признати разни заинтересовани актери у омладинском сектору, и која ће саму себе моћи да финансира.

  Ми подржавамо рад Асоцијације и саму делатност и циљ оснивања и постојања ћемо покрити овим Локалним акционим планом за младе кроз „Стратешки циљ 3.2 Размена искустав са КЗМ у региону и ЕУ“, а све у циљу стварања нових ресурса који ће унапредити квалитет живота младих у општини Врњачка Бања.

Primary Sidebar

Back To Top