Skip to content

Document Header

Стратешки прваци омладинске локалне политике

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ
1. Унапређење локалних ресурса неопходних за унапређење положаја младих 1.1. Унапређење рада Канцеларије за младе и других актера институционалне локалне омладинске политике
1.2. Подстицај учешћа НВО и пословног сектора у одрживости програма унапређења положаја младих
2 Развој услуга у локалној заједници намењених унапређењу положаја младих  2.1  Благовремено и континуирано информисање младих
2.2 Подстицај  развоја волонтеризма
2.3 Унапређење здравља младих
2.4 Унапређење безбедности младих
2.5 Смањење дискриминације младих угроженог здравља,ОСИ, сиромашних и по основу родне равноправности
2.6 Подстицај запошљавања  младих
2.7 Подршка младим талентима
2.8   Промоција одрживог развоја  заједнице и заштите животне средине
2.9. Слободно време младих
2.10. Обезбеђивање услова у локалној заједници за активно бављење младих спортом
3. Развој локалне омладинске политике кроз умрежавање са другим актерима у омладинској политици 3.1 Умрежавање са кровним организацијам у области омладинске политике
3.2 Размена искустава са КЗМ у региону и ЕУ

 

ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ

ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ
1.1 Унапређење рада Канцеларије за младе и других актера институционалне локалне омладинске политике У наредном периоду од 5 година локална КЗМ ће у потпуности (100%) испунити стандарде рада локалне КЗМ, у складу са препорукама МОСа 

У наредном периоду од 5 година локални координатор ће стећи све компетенције, у складу са препорукама МОСа

1.2 Подстицај учешћа НВО и пословног сектора у одрживости програма унапређења положаја младих 30% планираних активности ће бити финансирано из екстерних извора финансирања
2.1  Благовремено и континуирано информисање младих 100% младих ће бити информисано о активностима младих50% младих користи услуге сервиса КЗМ  намењених информисању младих али на теме од приоритета за младе
2.2 Подстицај  развоја волонтеризма 20 % младих је укључено у волонтерски рад који је успостављен на системским основама
2.3 Унапређење здравља младих 80 % младих ће проћи едукације из области здравих стилова живота
2.4 Унапређење безбедности младих 80 % младих ће бити едуковано о превенцији свих облика насиља ( вршњачког, породичног, уличног, спортског …)
2.5 Смањење дискриминације младих угроженог здравља,ОСИ, сиромашних и по основу родне равноправности 20% младих из осетљивих категорија  биће укључено у програме који се баве унапређењем њиховог квалитета живота 

10% младих из осетљивих категорија  је имало радни ангажман кроз неку од активности

2.6 Подстицај запошљавања  младих 40% младих незапослених ће проћи кроз програме едукације у циљу олакшаног запошљавања 

20% младих незапослених ће проћи радну праксу у циљу стицања првог радног искуства и олакшаног запошљавања

2.7 Подршка младим талентима у периоду од 5 година 100% младих који су у групи танлентованих и са посебним резултатима имаће обезебђену финансијску подршку кроз акције које иницира КЗМ
2.8   Промоција одрживог развоја  заједнице и заштите животне средине У периоду од 5 година 100% младих на територији општине биће информисано о значају заштите животне средине20% младих дирекно учествује у еко акцијама КЗМа
2.9. Слободно време младих у наредних 5 година за младе општине Врњачка Бања понуђен и повећан број садржаја за квалитетно провођење слободног времена50% младих користе активности КЗМ у своје слободно време јер су садржаји модерни и иновативни
2.10. Обезбеђивање услова у локалној заједници за активно бављење младих спортом у периоду од 5 година за 100%  младих побољшани  услови за активно бављење спортом
3.1 Умрежавње са кровним организацијам у области омладинске политике У периоду од наредних 5 година 25% активности КЗМа су инициране и реалозоване у сарадњи са кровним организацијама
3.2 Размена искустава са КЗМ у региону и ЕУ У периоду од наредних 5 година успостављена стратешка и формална сарадња са 2 партнера у региону и 2 партнера у ЕУ у циљу размене добре праксе и искуства у области омладинске политике

 

АКТИВНОСТИ

ЛОКАЛНИ ПРИОРИТЕТИ АКТИВНОСТИ
1.1 Унапређење рада Канцеларије за младе и других актера институционалне локалне омладинске политике ·  Реализација активности из Одељка 7, које се односи на примену Стандарда рада локалних КЗМ·  Реализација активности  из Одељка 7, које се односи на стицање компетенција локалих коориднатора

·  Унапређење рада Савета за младе

·  Подршка активности  ученичких удружења средњих школа

 

1.2 Подстицај учешћа НВО и пословног сектора у одрживости програма унапређења положаја младих ·   Израда базе података о потенцијалним донаторима·   Израда базе података о успешним привредним субјектима

·   Израда по једног пројекта по приоритету ЛАПа за финансирање из екстерних извора

·   Организовање 2 инфо едукације за младиме да се укључе у рад омладинских НВО

2.1  Благовремено и континуирано информисање младих ·   Унапређење рада Инфо-центра·   Штампање информатора

·   Промоција на online-мрежама

·   Израда споразума о интерној и екстерној сарадњи

·   Обележавање битних датума

2.2 Подстицај  развоја волонтеризма ·   Организовање 3 едукације годишње за промоцију волонтеризма у општини за 300 младих·   Унапређење рада општинског Волонтерског центра

·   Орагнизовање 2 акције помоћи младих волонтера младима из социјално угрожених категорија

2.3 Унапређење здравља младих ·  Организовање 2 едукације годишње у циљу развоја превенције болести зависности·  Организовање 2 едукације годишње у циљу развоја превенције репродуктивног здравља и полно преносивих болести

·  Организовање 2 едукације годишње  у циљу развоја здравих стилова живота

·  Формирање Саветовалишта за младе – и то КЗМ /  Ванинституционалног  саветовалишта

2.4 Унапређење безбедности младих ·   Континуирана едукација младих у циљу превенције вршњачког насиља·   Континуирана едукација младих у циљу превенције породичног насиља

·   Медијска кампања против свих облика насиља

·   Формирање услуге – СОС телефон за младе

·   Организовање едукација за младе у основним и средњим школама о безбедности у саобраћају

·   Организовање едукација за младе из области безбедности и насиља на интернету

2.5 Смањење дискриминације младих угроженог здравља,ОСИ, сиромашних и по основу родне равноправности ·   Изградња 6 прилазних рампи за јавне установаме·   Постављање и одржавање семафора са звучном сигнализацијом

·   Успостављање рада  мобилног  тима за помоћ и подршку  породицама у кризним ситуацијама

·   Организовање јавних радова за учешће младих сиромашних

2.6 Подстицај запошљавања  младих ·  Организовање 5 едукација годишње за стицање вештина неопходних за успешнпо запошљавање·  Организовање 2 едукацијe годишње у циљу промоције омладинског предузетништва

·  Организовање 3 едукације годишње за стицање вештина неоходних за олакшано запошљавање ( писање биографије, комуникација са послодавцем …)

·  Одрживост сервиса – КАРИЈЕРНИ КУТАК

·  Успостављање сервиса – РАДНА ПРАКСА

2.7 Подршка младим талентима ·         организовање медијске промоције у циљу лобирања финанисјске подршке младим талентима
2.8  Промоција одрживог развоја  заједнице и заштите животне средине ·  Организовање недеље  заштите животне средине·  Оснивање еко-центра за еколошку едукацију  становништва и волонтерске мреже  за заштиту животне  средине

·  Едукација ученика основних и средњих школа

·  Подршка школским  еколошким секцијама

·  Програм предавања ученицима  основних и средњих школа о значају и облицима очувања животне средине

·  Укључивање ученика средњих школа у активности заштите животне средине – еколошки редари, волонтери

·  Конкурс за најбољи писани и ликовни рад ученика основних и средњих школа на тему заштите животне средине

·  Избор најуређенијег школског дворишта

·  Недеља заштите животне средине

2.9. Слободно време младих ·  Организовање активности различитог садржаја у циљу квалитетног провођења слободног времена младих.·  Организовање бесплатних активности за на теме које су репорознате као пожељне у оквиру испистивања њихових потреба ( Одељак 5)
2.10.  Обезбеђивање услова у локалној заједници за активно бављење младих спортом ·  Анализа потреба младих у области бављења спортом·  Изградња недостајућих просторних ресурса за спортске активности

 Активности предвиђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања

·  Учешће у организацији спортских турнира на нивоу општине

3.1 Умрежавње са кровним организацијам у областиомладинске политике ·   Израда плана заједничких активности са националном асоцијацијом КЗМа·  Организовање 2 годишња састанка са представницима других кровних организација

Израда 5 предлога пројекта за заједничку реализацију

3.2 Размена искустава са КЗМ у региону и ЕУ ·  Организовање студијских посета КЗМа партнерима у региону ( 1 посета)·  Израда 1 заједничког прекограничног пројекта годишње на тему младих

 

 

 

Primary Sidebar

Back To Top