Skip to content

Document Header

Усклађеност са националном стратегијом за младе

 

 

Национална стратегија за младе – Локални акциони план за младе општине Врњачка Бања у потпуности је усклађен са Националном стратегијом за младе коју је, на иницијативу Министарства омладине и спорта, усвојила Влада Србије.

 

Национална стратегија за младе усклађена је са Националном стратегијом Србије за приступање Европској Унији, Стратегијом за смањење сиромаштва, Стратегијом развоја социјалне заштите у Републици Србији, Националном стратегијом запошљавања, Националном стратегијом привредног развоја Србије за период 2006-2012. године, Миленијумским циљевима развоја, Стратегијом развоја здравља младих, Стратегијом развоја менталног здравља, Стратегијом подстицања рађања, Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, Стратегијом развоја стручног образовања у Републици Србији, и др., као и са одговарајућим међународним документима.

Планирајући како да ефикасно и на најбољи могући начин побољша положај младих, општина Врњачка Бања полази од општих стратешких циљева дефинисаних Националном стратегијом, а то су:

 

 • Подстицање младих да активно учествују у друштву;
 • Развијање сарадње младих и обезбеђивање услова за њихово учешће у доношењу одлука кроз одржив институционални оквир, а на основу потреба младих и у партнерству са младима;
 • Изграђивање система информисања младих на свим нивоима и у свим областима;
 • Обезбеђивање остваривања права на једнакост шанси свих младих у друштву, а посебно младих који живе у тешким условима;
 • Подстицање и вредновање изузетних испољавања и постигнућа младих у различитим областима;
 • Унапређивање могућности за квалитетно провођење слободног времена младих;
 • Развијање отвореног, делотворног, ефикасног и праведног система формалног и неформалног образовања који је доступан свим младима и који је у складу са светским трендовима у образовању и контекстом образовања у Републици Србији;
 • Подстицање и стимулисање свих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
 • Унапређивање безбедности младих;
 • Чување и унапређивање здравља младих, смањивање ризика и водећих поремећаја здравља и развијање здравствене заштите прилагођене младима;
 • Оснаживање младих за иницијативе и активности  које су у складу са основним циљевима одрживог развоја и заштите животне средине.

 

У току свог рада, Радна група за израду ЛАП-а дефинисала је стратешке правце у даљем развоју локалне омладинске политике, као и локалне приоритете у форми циљева, који су усклађени са  принципима, вредностима и препорукама датим у Националној стратегији за младе,  од стране Министарства омладине и спорта.

Primary Sidebar

Back To Top