Skip to content

Document Header

Визија и мисија

“Младост је срећна , јер за њу постоји будућност”
ВИЗИЈА

Млади општине Врњачка Бања имају изграђено поверење у локалну заједницу која им пружа оптималне шансе за подизање квалитета живота и нуди бројне и ефикасне изазове за непрекидан развој, усавршавање и самопотврђивање.

Млади препознају општину Врњачка Бања као средиште својих радних и животних активности јер су, у партнерству јавног, пословног и цивилног сектора:

• Створени услови за афирмацију радних и професионалних капацитета младих;
• Развијене мреже услуга за унапређење њиховог положаја;
• Омогућено им је равноправно учешће у јавном, политичком и културном животу;
• Створени услови за здраве начине живота у безбедном окружењу;
• Развијени канали комуникације између локалне управе и младих, којима је на тај начин омогућено да активно учествују у креирању оптималног окружења које је неопходно за пун развој индивидуалних и колективних потенцијала.

 МИСИЈА
У циљу унапређења положаја младих и одрживог искорака у будућност, општина Врњачка Бања се обавезује да ће :

• Континуирано јачати локалне институционалне, организационе, људске и финансијске ресурсе;
• Унапређивати инфраструктурне ресурсе са циљем подстицаја развоја;
• Поштовати принципе транспарентности рада институција и процеса израде и имплементације развојних програма;
• Објективно и благовремено информисати младе о развојним проблемима и програмима;
• Заснивати програме подршке унапређењу положаја младих на њиховим аутентичним потребама и уз поштовање родне и социјалне равноправности;
• Пружати перманентну организациону, стручну, финансијску и искуствену подршку неопходну у процесу имплементације ЛАП-а;
• Обезбеђивати механизме за активно уључивање младих како у процес креирања развојних програма, тако и њихове имплементације, мониторинга и евалуације;
• Парманентно подизати ниво осетљивости заједнице на проблеме младих и подстицати учешће пословног и невладиног сектора на њиховом ублажавању;
• Градити активне и одрживе облике међуопштинске и регионалне сарадње у
области одрживог развоја заједнице;

Primary Sidebar

Back To Top